صفحه اصلی > ستاد برنامه دانشگاه > قوانین، مقرارت و آئین نامه ها 

 

  • وظایف ستاد

1.       بررسی و تأیید برنامه راهبردی بر اساس اسناد بالادستی و در چاچوب ضوابط ابلاغی

2.       بررسی و تأیید برنامه عملیاتی و بودجه مورد نیاز جهت تصویب در هیأت امنای مؤسسه بر اساس شیوه نامه ابلاغی

3.       اخذ گزارش های دوره ای و موردی از معاونت ها و واحدهای اجرایی و پایش تحقق برنامه عملیاتی به صورت دوره ای و بررسی چرایی انحراف از برنامه و تعیین ضمانت های اجرایی

4.       تخصیص هدفمند اعتبارات با رویکرد تحقق برنامه عملیاتی

5.       تصویب سازوکارهای لازم به منظور تشویق و ترغیب کارکنان بر اساس پیشرفت و تحقق برنامه

6.       تصویب انتشار گزارش میزان تحقق برنامه های راهبردی و عملیاتی

7.       پایش تحقق اهداف و نظارت بر پیشرفت برنامه راهبردی در چارچوب ضوابط ابلاغی

8.       تصویب برنامه های ترویجی و آموزشی با رویکرد معرفی برنامه راهبردی و عملیاتی در سطح دانشگاه،مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و جامعه هدف به ویژه گروههای مرجع

9.       تعامل و ارتباط مستمر با معاونت برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت به منظور اخذ خط مشی ها، ضوابط و سیاست های اجرایی

  • دبیرخانه ستاد

·         به منظور انجام امور کارشناسی و تهیه گزارش های لازم برای طرح در ستاد و انتشار گزارش های استانی، پیگیری تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه در چارچوب ضوابط ابلاغی و پایش میزان تحقق برنامه های راهبردی و عملیاتی، ابلاغ و پیگیری مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، دبیرخانه ستاد در حوزه ریاست مؤسسه تشکیل می گردد.

·         دبیرخانه می تواند حسب نیاز و با تصویب ستاد برنامه نسبت به ایجاد کارگروههای تخصصی اقدام نماید.

  • برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیم

1.       جلسات ستاد حداقل ماهیانه یکبار به دعوت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد، مگر اینکه به تشخیص رئیس ستاد موجبی برای تشکیل آن نباشد.

2.       دبیر ستاد علاوه بر انجام امور مربوط به دبیرخانه، عهده دار تهیه و ارسال دعوتنامه و دستور جلسه و نیز تهیه و ابلاغ صورت جلسات و مصوبات ستاد می باشد.

3.       جلسات ستاد با حضور رئیس یا قائم مقام وی و اکثریت نسبی اعضا رسمیت دارد و تصمیمات ستاد با اکثریت آرا معتبر و قابل اجرا است.

4.       حق الزحمه اعضای ستاد و کارگروههای تخصصی با رعایت مقررات از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.