تاریخچه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
 
از سال 1378 تا نیمه اول 1381، جلسات هیأت امناء بطور مشترک با برخی دانشگاههای همجوار و دانشگاههای مناطق محروم تشکیل گردیده است. اولین جلسه مستقل دانشگاه در اسفندماه هزار و سیصدو هشتاد و یک تشکیل شده است. در حال حاضر، در طول سال، چهار جلسه هیئت امناء برگزار می شود و در صورت وجود موارد اضطراری، امکان تشکیل جلسه فوق العاده نیز وجود دارد.

 • اعضاء هیئت امناء

  -          آقای دکتر سید حسین داودی ( رئیس دانشگاه)

  -          استاندار

  -          آیت ا... غلامعلی نعیم آبادی

  -          آقای حسین هاشمی تختی

  -          آقای دکتر علیرضا مؤیدی

  -          آقای دکتر حسین فرشیدی

 • اعضاء ستاد برنامه

-          رئیس مؤسسه به عنوان رئیس ستاد

-          یکی از معاونین یا مدیران ارشد به عنوان قائم مقام رئیس

-          رئیس دبیرخانه هیأت امناء به عنوان دبیر ستاد

-          معاون آموزش مؤسسه

-          معاون بهداشت مؤسسه

-          معاون پژوهش مؤسسه

-          معاون توسعه مؤسسه

-          معاون درمان مؤسسه

-          معاون فرهنگی دانشجویی مؤسسه

-          معاون غذا و داروی مؤسسه

-          دو نفر از رؤسای دانشکده ها به انتخاب رئیس مؤسسه

-          دو نفر از افراد صاحب نظر در امور برنامه ریزی به انتخاب رئیس مؤسسه