به دنبال برگزاری جلسات توجیهی در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (ساغ) در سال 1394، و ابلاغ راهکارهای فعالسازی کارگروه تخصصی ساغ در همۀ استانهای کشور مبتنی بر «نظام¬نامه استانی مدیریت سلامت همه¬جانبه با رویکرد مؤلفه¬های اجتماعی سلامت»، موضوع نوسازی ساختار و عملکرد کارگروه مذکور در دستورکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان قرار گرفت.
بدین ترتیب، طی دو جلسه در اسفند ماه 1394، موضوع «نظام¬نامه» و تمامی ساختارهای جانبی آن، به طور کامل مطرح و مصوبات لازم جهت فعالسازی شوراها و کمیته¬های زیرمجموعه کارگروه اخذ شد. همچنین، در اولین فرصت مناسب، موضوع در هیئت رییسه جدید دانشگاه نیز مطرح و تمامی زوایای نظام¬نامه و کارگروه تبیین گردید. مصوبات هیئت رییسه دانشگاه نیز بر فعال¬شدن ساختارهای مرتبط با کارگروه از طریق نقش¬آفرینی معاونین مرتبط دانشگاه تأکید نمود.
متعاقباً تشکیل حداقل 5 کمیته فنی (کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط، کنترل آلودگی به ویروس اچ.آی.وی و بیماری ایدز، پیوست سلامت، سلامت در مدارس، و بهبود وضعیت تغذیه و امنیت غذایی) در سال 95 در دستور کار معاون بهداشت دانشگاه قرار گرفت؛ و جلسات هماهنگی بین کارشناسان دبیرخانه و مسئولین واحدهای معاونت بهداشت برگزار شد تا متدولوژی سازماندهی کمیته¬های فنی و نحوه طرح مباحث برای حداکثر اثربخشی مشخص شود. لیکن، کمیته¬های مورد نظر آنچنانکه باید و شاید در سال 95 فعال نشد. در خصوص کمیتۀ پیوست سلامت نیز، علیرغم مصوبات شورای برنامه¬ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی ساغ، و پیرو مکاتبات و پیگیری¬های متعدد، متاسفانه پاسخی از سوی مراجع ذیربط به دبیرخانه داده نشده و نهایتاً نمی¬دانیم که آیا اساساً پروژۀ مشمول پیوست سلامت داریم یا خیر.
شورای پیام¬گزاران سلامت استان نیز بالاخره پس از پیگیری¬های متعدد برای معرفی افراد واجد شرایط از سوی دستگاههای عضو کارگروه تشکیل شد و در سال 95، دو جلسه داشت. در جلسه اول، پیام¬گزاران با مفهوم «سلامت همه¬جانبه و عوامل مؤثر بر آن» آشنا شدند تا جایگاه خود و سازمان¬شان را در ارتقای سلامت استان بهتر بشناسند. در جلسۀ دوم نیز، موضوع تدوین سند جامع سلامت استان مطرح شد و با توجه به متدولوژی در نظر گرفته شده، تکالیفی از ایشان خواسته شد.
شورای پیام¬رسان سلامت نیز توسط روابط عمومی دانشگاه، تشکیل شد و در طول سال 95، دو جلسه داشت. مباحث این دو جلسه عمدتاً در رابطه با جایگاه این شورا و نحوۀ نقش¬آفرینی آن در مدیریت سلامت همه¬جانبه بود.
به منظور شکل¬گیری اندیشگاه سلامت استان نیز، یک جلسه مقدماتی با حضور اعضای هیئت علمی (عمدتاً متخصصین آموزش و ارتقاء سلامت) و مرکز تحقیقات مؤلفه¬های اجتماعی در سلامت برگزار شد و راهکارهای تشکیل اندیشگاه به نحوی بهینه مورد بحث قرار گرفت.
خانۀ مشارکت مردم نیز اولین جلسه خود را با محوریت معاونت بهداشت دانشگاه برگزار نمود؛ ولی می¬بایست در سال جاری، فعالیت خود را سازمان¬یافته¬تر و جدی¬تر کند.
در زمینۀ وضعیت تغذیه و امنیت غذایی، برابر آخرین گزارشات، استان هرمزگان در زمرۀ استانهای «بسیار ناامن غذایی» قرار گرفته است. لذا، فعالیت کمیته¬های شش¬گانه مرتبط (سلامت، تولید غذای سالم، دسترسی فیزیکی به غذای سالم، توانمندسازی جوامع محلی، ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه¬ای، و حمایت تغذیه¬ای) که از قبل شکل گرفته بودند، پیگیری شد. با توجه به افت فعالیت¬ها، مجدداً موضوع در کارگروه مطرح و دبیرخانه پیگیری¬کنندۀ کمیته¬های شش¬گانه به دانشگاه علوم پزشکی (دبیرخانه کارگروه ساغ) منتقل شد.
به منظور گردآوری اسناد راهبردی در دبیرخانه نیز، عمدتاً از روشهای ذخیره¬سازی الکترونیک استفاده شد. همۀ اطلاعات، دارای پشتیبان (بر روی کامپیوترهای متعدد) هستند؛ همچنین سایت دبیرخانه نیز در حال شکل¬گیری است؛ تا اسناد مورد نظر بر روی سایت نیز قابل دسترسی باشند.
تدوین برنامۀ راهبردی دانشگاه و سند جامع سلامت استان در افق پنجساله نیز، در سال 95 مورد توجه بوده و متدلوژی آن تدوین گردیده است. همچنین مصوبات لازم از هیئت رییسه دانشگاه و کارگروه ساغ برای اقدام مشترک دستگاههای دست¬اندرکار برای تدوین این سند اخذ گردیده است.